Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
De kinderfysiotherapeut is, door het volgen van een aanvullende opleiding, gespecialiseerd in de verschillende ontwikkelingsaspecten van het opgroeiende kind. Motoriek en zintuigen ontwikkelen zich spelenderwijs en volgens specifieke mijlpalen. Meestal verloopt dit proces zonder problemen en is extra begeleiding of stimulatie niet nodig.
Soms kan de motorische en zintuiglijke ontwikkeling echter afwijkend, vertraagd of bedreigd zijn. Er kan dan sprake zijn van problematiek die om specifieke kennis van de op kinderleeftijd voorkomende aandoeningen vraagt.
Er kunnen zich echter ook problemen voordoen die de (motorische) ontwikkeling van
uw kind in de weg staan zonder dat er een aandoening ten grondslag hoeft te liggen.
Denk hierbij aan:

  • Voorkeurshoudingen met afgeplatte schedel als gevolg
  • Billenschuiven of tenenlopen
  • Veelvuldig vallen/struikelen
  • Motorische onhandigheid
  • Schrijfproblemen
  • Bewegingsangst
De geregistreerde kinderfysiotherapeut beschikt over de nodige kennis om het kind en ouder/verzorger hierin te begeleiden en is getraind in de eigen, specifieke benaderingswijze waar kinderen om vragen.

Werkwijze
Om een zo volledig mogelijk beeld van het motorisch niveau van het kind te krijgen
wordt belangrijke informatie verzameld via een vraaggesprek, een motorische
observatie en lichamelijk onderzoek, het afnemen van gestandaardiseerde tests en
mogelijk ook via het invullen van vragenlijsten. Alle informatie wordt vervolgens samengevoegd, geïnterpreteerd en samen met de ouder/verzorger en het kind besproken. 
Op basis van deze bevindingen en de hulpvraag wordt uiteindelijk een behandelplan opgesteld.
De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het
kind, zodat het uiteindelijk in staat is beter te functioneren in zijn leefomgeving.

Verwijzing en vergoeding
Verwijzing naar de kinderfysiotherapeut vindt meestal plaats via de huisarts, jeugdarts,
consultatiebureauarts of specialist. In geval van vragen over de motorische ontwikkeling
of bijvoorbeeld de houding van het kind kan men uiteraard ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht.
Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.