Privacy

Hoe is de privacy gewaarborgd?
De noodzakelijke persoonsgegevens en uw medische gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in een dossier. Op deze administratie is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet regelt o.a. hoe de gegevens bewaard moeten worden, waarvoor ze gebruikt mogen worden en wie er inzage in mag hebben. Omdat al uw gegevens digitaal worden vastgelegd, spreken wij van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). U dient hiervoor uw toestemming te verlenen, welke u te allen tijde weer kan intrekken.      
Naast de AVG hebben wij in het kader van de privacy nog wat regels vastgelegd in een Privacyreglement .

Privacyreglement
Buiten de u behandelende therapeut kunnen nog enkele andere personen toegang hebben tot uw dossier. Dit zijn de collega-therapeuten, eventuele waarnemer, stagiaire en administratieve medewerker. Zij hebben overigens allen een geheimhoudingsplicht.
Het is uw dossier dat wordt aangelegd in onze praktijk  en dus heeft u altijd inzage in de gegevens. Indien er volgens u verkeerde of onvolledige gegevens in staan, dan kunt u dit laten aanpassen of verwijderen.
Wij noteren alleen gegevens die relevant zijn voor uw behandelingsproces.
Soms worden praktijken gevraagd om voor een statistisch gezondheidsonderzoek, of in het kader van een wetenschappelijk onderzoek data aan te leveren  van bepaalde patiënten. Indien uw gegevens daar nodig voor zijn, zullen die altijd geanonimiseerd worden aan geboden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken.
Alleen met uw toestemming mogen gegevens aan derden, waaronder ook naaste familie, verstrekt worden. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
De dossiers worden tot 15 jaar na de laatste behandeling bewaard. Daarna worden ze op een verantwoorde wijze vernietigd.    

Mocht u van mening zijn dat uw therapeut dan wel de praktijk niet goed met uw gegevens omgaat,  dan kunt u dat aan één van onze fysiotherapeuten kenbaar maken en in het uiterste geval gebruikmaken van de geldende klachtenregeling.